kwartalnik kulturalny
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

  W pamięci

de en

Partnerzy

NASI PARTNERZY

 

Kwartalnik HERITO w Krakowie
Kwartalnik ukazujący się w wersji polsko-angielskiej – to inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest dziedzictwo Europy Środkowej, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty.

 

 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków Do ZSRR w 1945 roku
Centrum pełni różne funkcje w obszarze edukacji i kultury. Za podstawowe należy wskazać działalność ekspozycyjną oraz związaną z pozyskiwaniem, gromadzeniem i przechowywaniem wszelkich materiałów związanych z deportacją Górnoślązaków do Związku Radzieckiego w 1945 roku. Ideą Centrum jest gromadzenie w jednym miejscu maksymalnej wiedzy związanej z deportacjami i  udostępnianie jej wszystkim zainteresowanym. W zakres zbioru wchodzą publikacje, artykuły, wyniki prac badawczych oraz materiały dydaktyczne związane z wywózkami. Dodatkowo działalność Centrum ukierunkowana jest także na prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

Instytut Polsko-Niemiecki w Darmstadt
Niemiecki ośrodek informacyjno-badawczy, którego zadaniem jest pogłębianie wzajemnej wiedzy na temat życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Polsce i w Niemczech. Zadanie to instytut realizuje przez projekty badawcze, organizację naukowych i publicznych form dyskusyjnych, własne serie wydawnicze oraz koordynację sieci kontaktów polsko-niemieckich. Program pracy Instytutu obejmuje projekty z dziedziny nauk społecznych, politycznych, historii najnowszej i kultury Polski oraz stosunków polsko-niemieckich. Instytut współpracuje z placówkami naukowymi, kulturalnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie polityczne w Niemczech, Polsce i innych krajach.

 

 

Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie

Śląskie Muzeum Ziemskie jest symboliczną bramą do Śląska. Bogactwo zbiorów odzwierciedla szeroki zakres zainteresowań: od przyrody żywej i nieożywionej poprzez prehistorię, historię aż po historię sztuki, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na obszarze historycznego Śląska, północnych i północno-wschodnich Moraw. Śląskie Muzeum Ziemskie jest instytucją budżetową Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej. Jest najstarszym muzeum publicznym na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej, jego historia sięga roku 1814. Jednocześnie dzięki imponującym zbiorom około 2 400 000 okazów muzealnych plasuje się na trzecim miejscu w Republice Czeskiej.

 

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa
Utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w 2006 roku. Celem działania ŚBC jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Zasób publikowany w ŚBC jest dostępny wszystkim niekomercyjnym użytkownikom internetu nieodpłatnie. ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych. Opisy publikacji ŚBC są dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

 

 

Instytut Badań Regionalnych w Katowicach
Powołany w 2011 roku IBR jest rezultatem kilkuletnich starań o przywrócenie w Katowicach instytucji o charakterze naukowo-badawczym. Instytut Śląski, pierwszy ośrodek zajmujący się badaniami regionalnymi w Katowicach, powołany został w 1934 roku przez Romana Lutmana. Działał do 1949 roku; w czasie wojny – konspiracyjnie. W 1957 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu badań nad regionem przez Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego. Instytut ten zakończył swoją działalność w 1992 roku. Bibliotece Śląskiej udało się przejąć i zabezpieczyć jego księgozbiór, który obecnie będzie służyć jako zaplecze naukowe Instytutu Badań Regionalnych.

 

 

 

 

Misja Muzeum Śląskiego

Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.

Deutsches Kulturforum ostliches Europa w Poczdamie
Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej działa od 2000 roku. Jego celem jest przybliżanie niemieckich tradycji kulturowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Centralnymi polami działania są historia, literatura, muzyka oraz sztuki piękne. Forum organizuje wystawy, koncerty, konferencje i warsztaty. Wydaje publikacje fachowe, beletrystykę, katalogi i broszury. Traktowane jest jako pośrednik między Wschodem i Zachodem, wspiera na kanwie wspólnego dziedzictwa kulturowego międzynarodowe porozumienie i pojednanie, tak potrzebne po obciążeniach historycznych. Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej jest finansowane przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na mocy uchwały Niemieckiego Bundestagu.

 

 

 

więcej »

WSPÓŁPRACA

W sprawie zakresu ewentualnej współpracy zapraszamy do kontaktu: redakcja@fabrykasilesia.pl lub telefonicznie na numer 32/ 201 77 74

więcej »