Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

„Sklep RIK”

 

Sklep Internetowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach „Sklep RIK”, funkcjonujący pod adresem internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep, prowadzony jest przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel./fax: 32-251-75-63, e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pod numerem D/23/16, NIP: 634-286-53-50, REGON: 364603340. 

 

SŁOWNICZEK

RIK – (Administrator) Regionalny Instytut Kultury w Katowicach;
Sklep – sklep internetowy RIK, sprzedający towary znajdujące pod adresem internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep;
Produkty – towary umieszczone na stronie internetowej www.fabrykasilesia.pl/sklep;
Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie;
Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, takich jak: ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, itp.;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy;
Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;
Dotpay – podmiot zewnętrzny w stosunku do RIK, pośredniczący przy realizacji płatności wykonywanych on-line.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 3. RIK, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności: za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Przeglądanie i zakup asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Klient może dokonać rejestracji dobrowolnie. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), zaakceptować Regulamin Sklepu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do realizacji zamówień.
 3. Po zarejestrowaniu, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. Dane oraz hasło mogą być zmieniane w każdej chwili, dowolną ilość razy. 
 4. Klient zarejestrowany nie musi przy każdym zamówieniu wypełniać formularza danych, ponieważ generują się automatycznie po zalogowaniu.
 5. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać do RIK wiadomość elektroniczną na adres: redakcja@fabrykasilesia.pl, z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. 

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient, za pośrednictwem Sklepu, może składać zamówienia 24h na dobę, w każdym dniu tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając dany produkt, za pomocą kliknięcia w ikonę "DO KOSZYKA", a następnie procedura składania zamówienia obejmuje polecenia: „PRZEJDŹ DO KASY”; „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”; „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 3. Klient, składa zamówienie przez wybór polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem.
 4. Po wybraniu polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia, na którym:
  a) widnieją dane do wykonania przelewu (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „płatność przelewem”) 
  b) widnieje polecenie „ZAPŁAĆ ON-LINE” (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „Płatność poprzez DotPay”), po kliknięciu, na które Klient może wybrać dowolną dostępną formę płatności on-line.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy, dokonuje: wyboru zamawianych produktów i ich ilości, wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do faktury VAT, wyboru opcji dostawy, wyboru formy zapłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zobowiązany do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeżeli została przez niego zapłacona.
 9. Klient będący osobą fizyczną za zakupiony towar otrzyma paragon fiskalny (na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT). Dowodem zakupu dla pozostałych Klientów jest faktura VAT.  
 10. W przypadku gdy Klient złoży zamówienie z opcją „odbiór osobisty”, weryfikacja klienta odbywa się na podstawie numeru zamówienia.

 

CENY PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
 2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep przyjmuje płatności tylko w polskich złotych.
 4. Na stronie Sklepu, w koszyku Klienta wymienione są dostępne formy dostarczenia zamówienia oraz ceny dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów oraz zmian kosztu przesyłki, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i kosztów przesyłki wzamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
  a) przelewem bankowym;
  b) za pośrednictwem Dotpay.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 

 1. RIK prowadzi ewidencję wysłanych zamówień.
 2. Towary objęte zamówieniem wysyłane są do Klienta przesyłką pocztową ekonomiczną nierejestrowaną albo przesyłką pocztową ekonomiczną poleconą.
 3. Wyboru sposobu wysyłki dokonuje Klient na etapie składania zamówienia.
 4. Dokonując wyboru przesyłki pocztowej ekonomicznej nierejestrowanej, Klient oświadcza, że nie będzie sobie rościł praw do reklamacji z tytułu niedostarczenia przesyłki, o ile ta znajduje się w ewidencji wysłanych przez RIK zamówień.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia na wszystkie produkty dostępne w Sklepie wynosi do 5 dni roboczych. 
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
 3. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta zależy od kraju zamieszkania Klienta i jest zgodny z czasem gwarantowanym w ofercie Poczty Polskiej S.A.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
 5. W przypadku zamówień złożonych z opcją „odbiór osobisty”, odbiór towaru powinien się odbyć do 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości o gotowości towaru do odbioru.

 

PRENUMERATA

 1. Przez prenumeratę rozumie się zamówienie czterech numerów ukazujących się w bieżącym roku kalendarzowym. 
 2. Zamówienie prenumeraty zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przedpłaty.
 3. Przy zamówieniu prenumeraty Klient nie pokrywa kosztów przesyłki.

 

MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu tylko do momentu przekazania produktów do spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać tylko w dniach roboczych, w godzinach 9:00 do 15:00, 
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, rezygnacji z całości lub części złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub na rachunek bankowy podany przez Klienta w trakcie uzgodnień ze Sklepem w przypadku gdy Klient wybrał inną formę płatności.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Redakcją pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub na adres e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w pkt. 2-5.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: redakcja@fabrykasilesia.pl w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.
 4. Zwracane towary należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i odesłać w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT/ paragonem fiskalnym na adres
  Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
  ul. Teatralna 4 
  40-003 Katowice
  z dopiskiem: "SKLEP. Odstąpienie od umowy".
 5. Sklep zwróci Klientowi środki pieniężne w następujący sposób:
  a) Na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność - w przypadku płatności kartą kredytową;
  b) Na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność - w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;
  c) Przelewem na podany przez Zamawiającego numer ko nta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między RIK a Klientem - w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto RIK.
 6. Koszty dostawe jego odesłania nie podlegają zwrotowi. 

 REKLAMACJE 

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiony towar: posiada wady, błędy drukarskie, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową.
 3. W celu reklamacji towaru w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się z Redakcją pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub adresem e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny / faktura VAT) na adres: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach ul. Teatralna 4 40-003 Katowice z dopiskiem: "SKLEP. Reklamacja".
 4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. RIK nie przyjmuje przesyłek nadanych z „płatnością przy odbiorze”.
 6. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w pkt. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
DANE OSOBOWE

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich poprzez osoby trzecie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Laksa, kontakt: klaksa@rik.katowice.pl lub poprzez adres Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  w celu realizacji usług oferowanych w sklepie intrenetowym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania - na podstawie art 6. ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO - ciążącym na nas obowiązku prawnym np. związanym z rachunkowością, na podstawie art. 6. ust 1 lit a) RODO -zgody, jeśli taka została wyrażona, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy np. realizacji zamówienia,
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, tj. Poczcie Polskiej S.A (dostawca zamówień), DotPay.pl (pośrednik płatności on-line) oraz dHosting.pl Sp z o. o  - właściciel serwera, na którym RiK przechowuje Państwa dane. RIK podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg przepisów prawa - w celu zabezpieczenia danych osobowy Klientów Sklepu. Odbiorcą są również pracownicy RIK  przeszkoleni i upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.  
 7. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzac przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku przewidzianego przepisami prawa,ustanie możliwość ustalania i dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową, przez okres miesiąca w przypadku cofnięcia wyrażonej zgody.
 8. Posiadają Państwo prawo  dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli tak została wyrażona - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 10. Dokonując rejestracji w naszym Sklepie Internetowym www.fabrykasilesia.pl a w celu zrealizowania dla Państwa usługi/zamówienia zbieramy następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, NIP, Ulica, Kod Pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, telefon. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
 11. Administrator nie stosuje profilowania Państwa danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. Sklep internetowy www.fabrykasilesia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedazy obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Internetowej www.fabrykasilesia.pl
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotyczhcasowych zasad.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane do RIK i będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych. 
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem na odległość.
 8. W sprawach nieuregulowanych w nineijszym Regulami nie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warumkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiania Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

 

« powrót