Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„Sklep RIK”
 
Sklep Internetowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach „Sklep RIK”, funkcjonujący pod adresem internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep, prowadzony jest przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice, tel./fax: 32-251-75-63, e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pod numerem D/23/16, NIP: 634-286-53-50, REGON: 364603340. 
 
SŁOWNICZEK
 
RIK – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach;
Sklep – sklep internetowy RIK, sprzedający towary znajdujące pod adresem internetowym www.fabrykasilesia.pl/sklep;
Produkty – towary umieszczone na stronie internetowej www.fabrykasilesia.pl/sklep;
Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie;
Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, takich jak: ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, itp.;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy;
Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;
Dotpay – podmiot zewnętrzny w stosunku do RIK, pośredniczący przy realizacji płatności wykonywanych on-line.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 3. RIK, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności: za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 
REJESTRACJA W SKLEPIE
 1. Przeglądanie i zakup asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Klient może dokonać rejestracji dobrowolnie. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój nick (pseudonim), zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do realizacji zamówień.
 3. Po zarejestrowaniu, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. Dane oraz hasło mogą być zmieniane w każdej chwili, dowolną ilość razy. 
 4. Klient zarejestrowany nie musi przy każdym zamówieniu wypełniać formularza danych, ponieważ generują się automatycznie po zalogowaniu.
 5. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać do RIK wiadomość elektroniczną na adres: redakcja@fabrykasilesia.pl, z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. 
 
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Klient, za pośrednictwem Sklepu, może składać zamówienia 24h na dobę, w każdym dniu tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając dany produkt, za pomocą kliknięcia w ikonę "DO KOSZYKA", a następnie procedura składania zamówienia obejmuje polecenia: „PRZEJDŹ DO KASY”; „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”; „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 3. Klient, składa zamówienie przez wybór polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem.
 4. Po wybraniu polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia, na którym:
a)        widnieją dane do wykonania przelewu (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „płatność przelewem”) 
b)        widnieje polecenie „ZAPŁAĆ ON-LINE” (jeśli jako formę płatności Klient wybrał „Płatność poprzez DotPay”), po kliknięciu, na które Klient może wybrać dowolną dostępną formę płatności on-line.
 1. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy, dokonuje: wyboru zamawianych produktów i ich ilości, wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do faktury VAT, wyboru opcji dostawy, wyboru formy zapłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zobowiązany do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeżeli została przez niego zapłacona.
 5. Klient będący osobą fizyczną za zakupiony towar otrzyma paragon fiskalny (na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura VAT). Dowodem zakupu dla pozostałych Klientów jest faktura VAT.  
 6. W przypadku gdy Klient złoży zamówienie z opcją „odbiór osobisty”, weryfikacja klienta odbywa się na podstawie numeru zamówienia.
 
CENY PRODUKTÓW I USŁUG
 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
 2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep przyjmuje płatności tylko w polskich złotych.
 4. Na stronie Sklepu, w koszyku Klienta wymienione są dostępne formy dostarczenia zamówienia oraz ceny dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów oraz zmian kosztu przesyłki, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i kosztów przesyłki w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 
FORMY PŁATNOŚCI
 
 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
a) przelewem bankowym;
b) za pośrednictwem Dotpay.
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 
WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW
 
1.    RIK prowadzi ewidencję wysłanych zamówień.
2.    Towary objęte zamówieniem wysyłane są do Klienta przesyłką pocztową ekonomiczną nierejestrowaną albo przesyłką pocztową ekonomiczną poleconą.
3.    Wyboru sposobu wysyłki dokonuje Klient na etapie składania zamówienia.
4.    Dokonując wyboru przesyłki pocztowej ekonomicznej nierejestrowanej, Klient oświadcza, że nie będzie sobie rościł praw do reklamacji z tytułu niedostarczenia przesyłki, o ile ta znajduje się w ewidencji wysłanych przez RIK zamówień.
 
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 1. Czas realizacji zamówienia na wszystkie produkty dostępne w Sklepie wynosi do 5 dni roboczych. 
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
 3. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta zależy od kraju zamieszkania Klienta i jest zgodny z czasem gwarantowanym w ofercie Poczty Polskiej S.A.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
 5. W przypadku zamówień złożonych z opcją „odbiór osobisty”, odbiór towaru powinien się odbyć do 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości o gotowości towaru do odbioru.
 
PRENUMERATA
 1. Przez prenumeratę rozumie się zamówienie czterech numerów ukazujących się w bieżącym roku kalendarzowym. 
 2. Zamówienie prenumeraty zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przedpłaty.
 3. Przy zamówieniu prenumeraty Klient nie pokrywa kosztów przesyłki.
 
MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ
 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu tylko do momentu przekazania produktów do spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać tylko w dniach roboczych, w godzinach 9:00 do 15:00, 
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, rezygnacji z całości lub części złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność lub na rachunek bankowy podany przez Klienta w trakcie uzgodnień ze Sklepem w przypadku gdy Klient wybrał inną formę płatności.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Redakcją pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub na adres e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w pkt. 2-5.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: redakcja@fabrykasilesia.pl w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, numer wystawionej faktury, informacje o przedmiocie umowy.
 4. Zwracane towary należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i odesłać w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT/ paragonem fiskalnym na adres
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
ul. Teatralna 4 
40-003 Katowice
z dopiskiem: "SKLEP. Odstąpienie od umowy".
 1. Sklep zwróci Klientowi środki pieniężne w następujący sposób:
a) Na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;
b) Na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;
c) Przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego uzyskany w wyniku wymiany informacji między RIK a Klientem – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto RIK.
 1. Koszty dostawy towaru, a także jego odesłania nie podlegają zwrotowi. 
 
REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiony towar: posiada wady, błędy drukarskie, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową. 
 3. W celu reklamacji towaru w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się z Redakcją pod numerem telefonu 32 / 201-77-74 lub adresem e-mail: redakcja@fabrykasilesia.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny / faktura VAT) na adres: 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
ul. Teatralna 4
40-003 Katowice
z dopiskiem: "SKLEP. Reklamacja".
 1. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 2. RIK nie przyjmuje przesyłek nadanych z „płatnością przy odbiorze”.
 3. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w pkt. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
 4. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 
DANE OSOBOWE
 1. RIK jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. RIK gwarantuje Klientowi korzystającemu ze Sklepu ochronę jego danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
 3. RIK udostępnia dane osobowe swoich klientów niezbędnym firmom pośredniczącym w realizacji zamówienia Klienta, tj. Poczcie Polskiej S.A. (dostawca zamówień), DotPay.pl (pośrednik płatności online) oraz NetArt (właściciel serwera, na którym RIK przechowuje dane). RIK posiada stosowne umowy z wymienionymi firmami, które zabezpieczają dane osobowe Klienta Sklepu. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 5. Zalogowanie się na stronie Sklepu i złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane do RIK i będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych. 
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem na odległość. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
« powrót